Stadgar

Stadgar

§1

Dalarnas Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Dalarna, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.

Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner. Föreningen skall också samverka med de i landskapet verksamma lokala ornitologiska föreningarna och sträva efter att samordna regionala aktiviteter.

 

§2

Föreningen utgör regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.

 

§3

Medlem i föreningen är den som betalat årsavgiften enligt 3:e stycket.
Till medlem kan även antagas annan fysisk eller juridisk person .
Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut på årsmötet.

 

§4

Medlem får uteslutas ur föreningen om han/hon motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet.

 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlemmen ska ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning ska vara skriftligen motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.

 

§5

Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.

 

§6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av minst 7 ledamöter, varav om möjligt minst två skall vara ungdomar under 25 år. Styrelsen har sitt säte i Dalarna. Ordföranden och övriga styrelseledamöter utses av årsmötet för en tid av 2 år. Dessutom kan de övriga ledamöterna representera någon av de i Dalarna verksamma, lokala fågelföreningarna/klubbarna och kan då ersättas av personlig suppleant, medlem i den lokala föreningen/klubben. För senast nämnda ledamöter, skall förslaget till såväl ordinarie ledamot som suppleant, göras av den lokala klubben.

 

Årsmötet fastställer vilka ledamöter som representerar de lokala fågelföreningarna/klubbarna.
Valet skall förrättas så, att minst 3 av ledamöterna står i tur att avgå till nästa årsmöte.
Avgår styrelseledamot inom mandatperioden, skall årsmötet eller ett extra föreningssammanträde utse en ersättare för resten av mandatperioden.
Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga uppdragstagare.

 

§7

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst 2 ledamöter begär det. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 

§8

Styrelsen ska årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, ska senast 1 februari varje år överlämnas till revisorerna.

 

§9

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska finnas två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

 

§10

Årsmötet utser en valberedning omfattande minst 3 personer, varav en är sammankallande.
Valberedningen skall varje år, senast två veckor innan årsmötet, avge förslag på föreningsfunktionärer till kommande verksamhetsår.

 

§11

Styrelsen skall utarbeta en miljöpolicy för föreningen. Miljöarbetet skall granskas och uppdateras av styrelsen minst en gång per år. En redovisning av föreningens miljöarbete skall finnas i verksamhetsberättelsen.

 

§12

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 5. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen.
 9. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av utgifts- och inkomstat.
 12. Bestämmande av årsavgift.
 13. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
 14. Av medlem framställt skriftligen motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före 1 mars.
 15. Övrigt av medlem framställt förslag (som styrelsen tagit ställning till).
 16. Övriga frågor.

Kallelse till årsmöte ska tillkännages på minst två sätt, på DOF:s hemsida, i tidningen Fåglar i Dalarna eller genom postutskick, senast 14 dagar före mötet.

 

Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärende som avses i första stycket 1-10 ska dock avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen. Val ska ske med slutna sedlar, om medlem begär det.

 

§13

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena ska vara årsmötet. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring ska fogas vid kallelsen till sammanträdena. Ändringen ska underställas riksföreningens styrelse för godkännande.

 

§14

Upphör föreningen med sin verksamhet ska föreningens tillgångar överlämnas till riksföreningen.

 

§15

Dessa stadgar ska för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse.