11 mars, 2019

Inventeringar 2019

Standard- och nattrutter

Som vanligt ska de 48 standardrutterna inom ramen för svensk häckfågeltaxering genomföras.

Läs mer om standard- och nattrutter.

 

Myrinventering

I år ska också de återstående myrarna inventeras och i skrivande stund är alla bokade. Fantastiskt bra.

Läs mer om myrinventeringen.

 

Lappmes

Vi fortsätter att uppmana de som besöker vår fjällvärld att vara extra uppmärksamma och spana efter lappmes och naturligtvis rapportera sina iakttagelser.

 

Berguv

I år är det också första året på den två åriga berguvsinventeringen.

Läs mer om den här.

 

Hovranområdet

DOF påbörjar också en riktad inventering av Hovranområdet för att få en bild av dels storleken på de rastande/sträckande populationerna av främst våtmarksfåglar och dels en bild av häckfågelfaunan. Underlaget ska levereras till BirdLife Sverige för att rapporteras som uppföljning av det s.k. IBA-området. Men det kan också vara ett intressant underlag för att följa eventuella förändringar som kan bli följden av alla de åtgärder som görs för att förbättra för fågellivet vid Hovran. En del i projektet är att bestämma hur de olika delarna inom Hovranområdet ska kallas då det generellt rapporteras till Artportalen. Allt för att vi framöver ska kunna få jämförbara siffror från Artportalen. Så du som åker till Hovran och sedan rapporterar, se till att följ de nya namnen på olika platserna. Det kommer att informeras om detta på plats. När det hinner genomföras är ännu inte riktigt klart. Inventeringen administreras av Hedemoraornitologerna.

 

Stig-Åke Svensom
070-561 12 01
stig-ake.svenson@telia.com

Storspov och tofsvipa på åkermark

För åttonde gången genomför DOF nu inventering av de 42 områden som finns utspridda i Dalarna. Det är nu 35 år sedan den startade och det sker vart femte år. Huvudsyftet är att inventera storspov men alla tofsvipor som observeras ska också antecknas. Vi kommer i första hand att tillfråga de som inventerat tidigare, men det finns områden som behöver nya inventerare. Hör av dig till undertecknad om du är intresserad av att göra en insats.

 

Inventeringen bygger på att tre besök görs under perioden 18 april – 20 maj varvid området noga avspanas. Bäst aktivitet är det på mornar och kvällar.

 

Läs mer om storspovsinventeringen.

Senaste redovisningen kan du läsa i FID nr 3 2015.

 

Mats Forslund
070 – 399 81 63
forslund.mats@telia.com

Sjöfågeltaxeringen 2019

Välj en sjö, våtmark, vattendrag eller ett fågeltorn i din hemtrakt och räkna våtmarksfåglarna en gång i slutet av maj. Fortsätt kommande år. Läs mer om Sjöfågelinventeringen på  DOFs hemsida och på Svensk fågeltaxerings hemsida för att läsa instruktionerna.

 

Anmäl dig till undertecknad som även vill ha resultatet. Jag hoppas att du är med fortsätter i år igen.

 

Lars-Erik Nilsson
070-3031905
larserik.s.nilsson@gmail.com 

Dela gärna!
  • 6
    Delningar

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.